ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาเชิงสุขภาพที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังที่ทางภาครัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีนโยบายในการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังมาได้ระยะหนึ่งแล้ว มาตรการต่างๆที่ได้ดำเนินการไป รวมทั้งงบประมาณที่จัดสรรลงไปเพื่อแก้ปัญหาดูเหมือนว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานช่วยเหลือกันเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดเจน 

อย่างไรก็ตามลักษณะของการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายังเป็นการทำงานในลักษณะที่ขาดความต่อเนื่องและขาดการติดตามประเมินเพื่อปรับปรุงหรือวางแผนการทำงานระยะยาว  ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากหน่วยงานเหล่านั้นยังคงมีภาระด้านอื่นๆที่จำเป็นจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับภารกิจด้านการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นแม่งานด้านนี้ในปัจจุบันก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็มีภารกิจด้านอื่นๆควบคู่กันไปทำให้ลักษณะการทำงานขาดความต่อเนื่องและมีแผนการทำงานในระยะยาวที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

ลักษณะของปัญหาด้านอุบัติเหตุเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขหรือเยียวยาให้หายขาดได้  เมื่อไหร่ที่ขาดความเอาใจใส่หรือดูแลอย่างต่อเนื่องสภาพของปัญหาก็จะกลับคืนมาเป็นเช่นเดิมได้อีก  และการพยายามเข้าไปแก้ปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งก็จะต้องมีการใช้งบประมาณอย่างมหาศาล เหมือนกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ถึงเวลาหรือยังที่ประเทศของเราจะมีมืออาชีพทั้งในระดับรัฐ และท้องถิ่น ในด้านการดูแลและจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจริงๆเสียที เพื่อไม่ให้ หยาดเหงื่อ แรงกาย แรงใจ และงบประมาณที่ลงทุนไปในครั้งนี้ไม่เป็นการสูญเปล่า  มีการแก้ปัญหาที่ต่อเนื่องเพื่อให้สังคมอยู่ด้วยความอุ่นใจในความปลอดภัยของตนเองและคนที่ตนเองรักและห่วงใย