• รายงาน long case 2 case
  • short case สูติ   
  • รายงานการวิเคราะห์งานวิจัย 5 เรื่อง
  • รูปเล่มรายงานวิชาการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล RU