ผู้เขียนเขียนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษชอบสับสนคำว่า investigate(v.)และdetermine(v.) มาดูว่าแปลว่าอะไร

     

investigate(v.) แปลว่า สืบสวน , ตรวจหา,สำรวจ เช่น

    <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">investigate the causes of cancer.</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>     <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">ตรวจหาสาเหตุของโรคมะเร็ง</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>    <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">investigate  the market for a new  product.</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>     <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">สำรวจตลาดสำหรับสินค้าใหม่</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>     <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">The disaster was investigated by a committee  to find out its causes.</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>    <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">ภัยพิบัติถูกสอบสวนโดยคณะกรรมการเพื่อค้าหาสาเหตุ</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>     <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">มาดูว่า determine(v.)แปลว่าอะไร</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>    <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">ลืมบอกไปว่าอ่านว่า ดิเทอร์มิน แปลว่า กำหนด ตัดสินใจ เช่น</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>    <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">determine the date for meeting.</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>    <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">กำหนดวันประชุม</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>     <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">determine how to do it.</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>    <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">ตัดสินใจว่าจะทำมันอย่างไร</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>     <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">His advice determined me to go immediately.</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>    คำแนะนำของเขาทำให้ฉันต้องตัดสินใจไปในทันที    <p style="text-align: center">Reading</p> <p style="text-align: center"> </p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>

   คงเห็นความแตกต่างนะครับ ว่าจะใช้อย่างไร ขอแวบไปอ่านหนังสือต่อก่อนครับผม  

  

Relaxing By The Fire

   ขอบคุณข้อมูลจาก English by Example A Dictionary of English Collocations with Thai Translations.