แนวทางการทำKM จังหวัดหนองคายต่อ

ยูทศาสตร์การจัดการความรู้ เครือข่ายการจัดการความรู้
หลังจากไปเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการบริหารความรู้ของหน่วยงานนำร่อง 3 หน่วยงาน คือ โครงการชลประทานจังหวัด สนง.เกษตรจังหวัด  สนง.เกษตรและสหกรณ์  ประเด็นที่ทำคือองค์ความรู้ที่จำเป็นในการพิจารณาโครงการชลประทานที่มีผู้นำมาเสนอขอให้พิจารณาและการบริหารจัดการนำในเขตชลประทานหนองคาย  ซึ่งเป็นทักษะด้านเทคนิคด้านชลประทานที่หน่วยงานเสนอให้มีการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง   เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์เรื่องการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการการเกษตรและการผลิต 

 Link:      

   ซึ่งในวันที่ 6 กันยายน 2549  ทีมงานได้จัดประสรุปผลการดำเนินงานและหาโอกาสพัฒนางานให้สมบูรณ์ขึ้น และได้นำเสนอประธาน CKO    ผมในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยง ก็เลยได้สรุปประเด็นและแนวทางการทำ KM หนองคายต่อในปีโอกาสต่อไปไว้ดังนี้ 

แนวทางบริหารและประเด็นการทำ  KM  ของจังหวัด                         1. ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์/นโยบาย KM  ระดับจังหวัดที่ชัดเจน ใช้ยุทธศาสตร์จังหวัดเป็นประเด็นเป้าหมายในการพัฒนา    โดยการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การจัดการความรู้              2. กำหนดขอบเขตและเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ชัดเจน ในระดับจังหวัดและระดับหน่วยงาน      ***กระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมทั้ง 2 ฝ่าย  ทั้งผู้บริหารและผู้ปฎิบัติ              3. ผู้ปฎิบัติ  ต้องมีส่วนร่วมใจ  ร่วมคิด  ในการพัฒนาองค์กร/หน่วยงาน  โดยการใช้ KM  โดยมีเป้าหมายร่วมในการพัฒนางานและพัฒนาคน    ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร          4. ผู้บริหาร CKO  ในองค์กร  ควรใช้เทคนิค AI  (Appreciate Inquiry) การใช้คำถามเชิงบวกในกลุ่มผู้ปฎิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ  โดยใช้ประเด็นความสำเร็จหรือ Best Practice  นำมาใช้ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฎิบัติงาน         5. พัฒนา งานเชิงรุกในภาคประชาชน โดยใช้กระบวนการ  KM  เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เป็นผู้สั่ง ผู้สอน ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี่  เป็น คุณอำนวย การเรียนรู้ของประชาชน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีแผนพัฒนาทักษะคุณอำนวยระดับจังหวัดและอำเภอให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น         6. การใช้ระบบข้อมูลข่าวสารด้าน  IT  เป็นเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสม   อย่าให้เป็นนายผู้ปฎิบัติ         7. ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการดำเนินการ          8.มีการสร้างและเชื่อมเครือข่ายภายในและภายนอกจังหวัด เริ่มจาก  CoP  คุณอำนวย โครงสร้างทีมจัดการความรู้ระดับจังหวัด 1.      ทีมอำนวยการ  (CKO)   จังหวัด 2.      ทีม KM จังหวัด (คุณอำนวยกลาง)  -          ทีม KM อำเภอ  (นายอำเภอเป็น CKO) + คุณประสาน + คุณลิขิต -          คุณอำนวยตำบล   จัดกระบวนการในระดับหมู่บ้าน (วงเรียนรู้ของชุมชน) 3.      ทีมวิชาการ / IT   หมายเหตุ     นำเสนอที่ประชุม KM ทีม  6  กันยายน 2549   ห้องอนันต์  ร.ร.แม่โขง รอยัล  เพื่อใหผู้บริหารพิจารณาตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อไปในปี 2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM-NK-วัชรพงษ์

คำสำคัญ (Tags)#km#จังหวัด#เสนอแนวทาง

หมายเลขบันทึก: 49297, เขียน: 10 Sep 2006 @ 12:14 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)