ชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์


กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ : ความพร้อมทางคณิตศาสตร์

การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลระยอง

บทคัดย่อ 

     รายงานการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80  และเพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่  1/ 11  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนอนุบาลระยอง  จำนวน  38  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ คือ ชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 12 ชุดกิจกรรม และแบบประเมินความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  และ  การทดสอบค่าที (t -test)

      ผลการวิจัยพบว่า

      1.  ชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  มีประสิทธิภาพ  87.01/ 85.13 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80

       2.  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  มีความพร้อมทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

หมายเลขบันทึก: 492207เขียนเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 07:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 กรกฎาคม 2012 21:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (3)

การสร้างสรรค์..เ้ป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ค่ะ....ขอบคุณสำหรับบทความดีดีนี้นะคะ

ผ่านเข้ามาอ่านหาความรู้ น่าสนใจ และนำเอาไปใช้งานครับ

เป็นชุดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ใช้งานได้จริง จากค่าสถิติแปลว่าน่าเชื่อถือ แต่ต้องดูจากชุดกิจกรรมจริงประกอบด้วย ว่ามีลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนหรือไม่ และต้องดูองค์ประกอบอีกหลายอย่าง ซึ่งดีที่สุดให้ผู้เชี่ยวชาญดูว่าผ่าน หรือมีข้อแก้ไขปรับปรุงอีกหรือไม่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท