การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลระยอง

บทคัดย่อ  

     รายงานการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80  และเพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่  1/ 11  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนอนุบาลระยอง  จำนวน  38  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ คือ ชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 12 ชุดกิจกรรม และแบบประเมินความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  และ  การทดสอบค่าที (t -test)

      ผลการวิจัยพบว่า

      1.  ชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  มีประสิทธิภาพ  87.01/ 85.13 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80

       2.  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  มีความพร้อมทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01