การออกข้อสอบ

ลักษณะเฉพาะ

ลักษณะเฉพาะของการออกข้อสอบ

  ความหวาน คือ ลักษณะ/คุณสมบัติเฉพาะที่ต้องการ/การกำหนดลักษณะเฉพาะของข้อสอบ/เพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีลักษณะตาต้องการ

  ลักษณะข้อสอบที่ต้องการ

    ลักษณะที่สำคัญที่สุด:ความตรง

1.ตรงตามเนื้อหา/ตรงตามมาตราฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด

2.ตรงตามโครงสร้าง/ตรงตามระดับพฤติกรรมที่ต้องการ

  ระดับพฤติกรรม

       _ความรู้ความจำ บอกระบุ จับคู่ บอกหัวข้อ บรรยาย แยกประเภท อธิบายนิยาม ข้อเท็จจริง เกณฑ์ ระเบียบแบบแผน อักษรย่อ ประเภท

  ความเข้าใจแปล เปลี่ยนรูปใช้คำพูแตกต่าง ตีความหมาหมาย อธิบายสความหมาย อธิบายสรุปเรื่องิเ/เหตุการณ์/นิยาม/สัญลักษ์ขยายความ ยกตัวอย่าง ทำนาย

     _การนำไปใช้ คำนวณ สาธิต สร้าง นำเสนอ แก้ปัญอภิปราย โดยนำกฎ/ทฤษฎี/วิธีการ/ผลการศึกษา มาใช้

     _การวิเคราะห์ พิจารณาความสำคัญที่สุดหรือถูกต้องที่สุด ความสำคัญ ค้นหาสาเหตุ ต้นตอ ให้เหตุผล ข้อสรุปความเข้าใจหรือเหตุผลถูกผิด ความสัมพันธ์ จำแนก เปรียบเทียบ หลักการใช้/ที่ยึดถือ

      _การสังเคราะห์ เขียน สร้าง แก้ไข วางแผน จัดออกแบบ ผลิต แสดงเหตุผล ปรับปรุง ความสัมพันธ์ สร้างแบบแผน เขียนจุดมุ่งหมาย แนวคิด หลักการ เค้าโครง สรุป

     _การประเมินค่า ประเมิน ตัดสิน โต้แย้ง เปรียบเทียบ ให้เกณฑ์ วิพากษ์วิจารณ์ อภิปราย พิจารณาความถูกต้อง/ความเชื่อถือได้/คุณค่า/ความผิดพลาด/ประสิทธิภาพ/เหตุผล

   องค์ประกอบของข้อสอบ

1.คำถาม

2.คำตอบ

การเขียน เขียนอธิบายลักษณะ คำถาม คำตอบ(การให้คะแนน)ยกตัวอย่าง

     ลักษณะข้อสอบที่ดี

        _คำถามเป็นประโยคที่สมบูรณ์

      _มีความชัดเจน เป็นปรนัย

     _กระชับ ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็น

      _หลีกเลี่ยงคำที่ทำให้สับสน คำปฏิเสธ

      _มีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง

      _ไม่แนะคำตอบ.  

     _ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

      _ตังเลือกมีความเป็นไปได้

       _ตัวเลือกมีความเป็นเอกพันธ์

      _ตังเลือกเป็นอิสระจากกัน

     _ไม่ถูก้ด่น ผิดโด่ง

    _ไม่ควรมีตัวเลือกปลายเปิด

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทรงชัย

คำสำคัญ (Tags)#การออกข้อสอบ

หมายเลขบันทึก: 491708, เขียน: 19 Jun 2012 @ 20:09 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 20:24 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

มาเยี่ยมให้กำลังใจครับ