แผนการสอนรายวิชานิติศึกษากับปัญหาสังคม ปีการศึกษา ๒๕๕๕


มหาวิทยาลัยต้องเรียนรู้ขากชุมชน และพัฒนาไปพร้อมๆกับชุมชน

อภิปราย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมที่น่าสนใจ ปัญหาที่เกิดจากกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย

โดยให้ความสำคัญกับบริบททางศีลธรรมและการมีจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างประกอบการค้นคว้าทางนิติศาสตร์  หลักและวิธีการค้นคว้าทางนิติศาสตร์เบื้องต้น  

                Discuss and analyze various social issues, difficulties arising from laws itself and the enforcement of law with emphasis on moral context and social responsibility, principles of research methodology focusing on the procedure of legal research

 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

  ๑.   เพื่อให้นิสิตทราบและเข้าใจองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย เช่น ความหมาย ประเภท  ระเบียบวิธีในการทำวิจัยทางนิติศาสตร์  การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ การทำเชิงอรรถ และวิธีการค้นคว้าข้อมูลและแหล่งค้นคว้าจากสื่อทางนิติศาสตร์ประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงประเด็นปัญหาสังคมที่น่าสนใจ ปัญหาที่เกิดจากกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ได้

 ๒.    เพื่อให้นิสิตมีความรู้ และสามารถอภิปราย วิเคราะห์ ปัญหาสังคมที่น่าสนใจ รวมทั้ง สามรถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยเบื้องต้นนี้ไปเป็นแนวทางในการแสวงหาคำตอบสำหรับปัญหาทางนิติศาสตร์ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและศิลธรรมต่อไปได้

 ๓.  เพื่อให้นิสิตสามารถสื่อสารและนำเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณชนได้

 

๒.    วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

      เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการทำวิจัยเบื้องต้นและเป็นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป ได้

๓. เนื้อหาการเรียนการสอน

   - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานวิจัย และการทำงานวิจัยทางนิติศาสตร์
     เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ ๑  กดเพื่อdownloadเอกสาร  

เอกสารประกอบการเรียนส่วนของอาจารย์จตุภูมิชุด 2 กดเพื่อdownloadเอกสาร

ดูแผนภาพขั้นตอนการจองหัวข้อวิจัย กดเพื่อ download 


ตัวอย่างการวางแผนการทำวิจัยเชิงปริมาณ กดเพื่อ download

หลักเกณฑ์รูปแบบตัวเล่มงานวิจัย กดเพื่อ download

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่ม กดเพื่อ download

แบบฟอร์มให้ความยินยอมในการสัมภาษณ์ กดเพื่อdownload

แบบฟอร์มแบบสอบถาม กดเพื่อdownload

แบบฟอร์มขอจัดหมายรับรองจากทางคณะเพื่อสัมภาษณ์ กดเพื่อdownload

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนรูปเล่มงานวิจัย และ การนำเสนองานตามความเห็นชอบร่วมกันของคณาจารย์ กดเพื่อDownload

 

รายละเอียดหลักเกณฑ์
รูปเล่มเพิ่มเติม

 

ปกรายงานวิจัย

กดDownload

สารบัญเรื่อง

กดDownload

สารบัญภาพ

กดDownload

สารบัญตาราง

กดDownload

NEW  คำร้องฉุกเฉินขอ เลื่อน/เว้นการนำเสนองานวิจัยเนื่องจากน้ำท่วม  กดเพื่อ Download

เนื้อหาที่เน้นในการสอบกลางภาค ดูความเห็นที่ ๓


๔. การวัดผลการเรียน

   ๘๐-๑๐๐      A

   ๗๕-๗๙      B+

   ๗๐-๗๔       B

   ๖๕-๖๙        C+

   ๖๐-๖๔        C

    ๕๕-๕๙      D+

    ๕๐-๕๔      D

    > ๕๐         F

คำสำคัญ (Tags): #วิจัยชุมชน
หมายเลขบันทึก: 491658เขียนเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 11:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 มิถุนายน 2012 18:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

อาจารย์ได้ลองใช้ ClassStart ดูหรือยังค่ะ ClassStart.org เป็นระบบจัดการชั้นเรียนออนไลน์ (Classroom Management System) สามารถจัดการเอกสารการสอน สร้างแบบฝึกหัด ให้คะแนน สนทนาผ่านเว็บบอร์ด ประกาศข่าว และดาวน์โหลดไฟล์คะแนนรวม บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษา ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง ไม่ต้องดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

เข้ามาอ่านคดีเมือง และงานวิจัย ติดตามอ่านตลอดค่ะแต่ไม่ได้เม้น ซะดี ได้ประโยชน์มากค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี