1. เปิดหน้าใหม่  File -->  New แล้วตั้งค่าความกว้างและความสูงของหน้ากระดาษตามต้องการ  Click --> OK

2.   เลือก การสร้างรูปสี่เหลี่ยม   เลือกสีโดย click ที่ช่องสี  ดังภาพ

3.   ใส่ตัวอักษร Click ที่รูปตัวที ก็จะมีแถบข้างบนขึ้นมาให้ทำการเลือก แบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร และสีตัวอักษร  (ต้องดู Layer ว่า Layer ไหนอยู่บน) ในที่นี่เราจะให้ Layer ตัวอักษรอยู่บนช่องสี่เหลี่ยม

4.   ทำการเลือกกรอบโดย Click  Custom Shape Tool แล้วเลือกกรอบรูปที่ต้องการแล้ว Click

5. จะได้รูปดังภาพ  ทำการ Save รูป

6. จะได้ Manu bar ดังนี้