Meaning

Fareeda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

เรื่อง นวัตกรรม 17/6/55. 

 

 

 

คำว่า "นวัตกรรม" คือสิ่งใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์.

มีการประดิษฐ์สิ่งใหม่ใช้ประโยชน์ มีคุณค่า.  

Hughes. :  การคิดค้น.- ยกร่างใหม่

                  -พัฒนา. ตรวจสอบ. ปรับปรุง. 

                  นำไปใช้จริง. แต่ต้องต่างจากเดิม.- ไปทดลองจริง. -และไปประเมิน

Kaizen. ไคเซ้น. Improvement  แต่ไม่ใช่นวัตกรรม. เป็นกระบวนการแก้ไขหน้างาน

Innovation. หาวิธีการใหม่ๆเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น

Everette m Rogers. เป็นสิ่งที่รับรู้ว่าเป็นสิ่งที่ใหม่คนอื่นยอมรับ สังคมยอมรับ. 

หรืออาจหมายถึง 1.สิ่งที่ไม่มีใครทำมาก่อนเกิดการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อEco+social

                      2.รื้อฟื้นมาใหม่

                      3.สิ่งใหม่ที่มีอยู่เดิม

Change. =innovation.  

Innovation. : Invention+application. และมองถึงโอกาสด้วยเป็นสำคัญ Opportunity. เพื่อการพัฒนา.  

                   : ค้นพบความรู้ใหม่

                   :  ศาสตร์ + ศิลป์

นวัตกรรม คือ การก้าวกระโดด. สร้างโอกาส เติบโตแข็งแกร่ง ให้อยู่รอดเท่าเทียมมีความสุขอย่างยั่งยืน. การวิจัย. ใช้เงินเพื่อสร้างความรู้. 

         นวัตกรรม. เปลีายนความรู้.  เงินทอง 

นวัตกรรม การจัดการความรู้.  ความรู้การกระทำใหม่. ต้องอาศัยการบริหารจัดการใหม่ด้วย 

การจัดการ. +. นวัตกรรม +. การพัฒนา.  

วิจัย เอาแต่สิ่งที่ต้องการออกมา ง่ายต้องการค้นหา

ลักษณะของนวัตกรรม. 

_สิ่งใหม่

_ตรวจสอบทดลอง

_มีประโยชน์

_ยอมรับของสังคม

นวัตกรรม4ประเภท

Product. 

Process

Position.  การวางตำแหน่ง การสร้างเอกลักษณ์ นึกถึงเลย. จุดเเข็งความได้เปรียบ

Paradigm ความต้องการทางใจมาใช้ ต้องการให้ได้อย่างที่คาดวัง

นวัตกรรมไม่มีความยั่งยืน. 

กลยุทธ์ฟ้าสีคราม

_breakthrough innovation. เปลี่ยนไปเลยไม่เคยมีมาก่อน กึ่งๆ

_ช่วงเวลาบ่มเพาะเทคโนโลยี. 

แบ่งตามลักษณะ

_จับต้องได้

_จับต้องไม่ได้

 

วิธีการวางแผนกลยุทธ์ กระบวนการจัดการ.  การเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยี. +. การพัฒนา. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง. + เผยแพร่.  =. นวัตกรรม

นี้คือคำนิยามของนวัตกรรม  เพียงสั้นๆ คราวหากมีความสนใจในการต่อยอดทางความคิดสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วนำมาแชร์กันนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเห็น (0)