วันนี้เอาข้อคิดหลักการเป็นสมบัติผู้ดีมาฝาก

สมบัติของผู้ดี ภาคหก      ผู้ดี   ย่อมปฏิบัติการงานดี

ž ” กายจริยา  คือ

            1.ย่อมทำการอยู่ในระเบียบแบบแผน             2.ย่อมไม่ถ่วงเวลาให้ผู้อื่นคอย             3.ย่อมไม่ละเลยที่จะตอบจดหมาย             4.ย่อมไม่ทำการแต่ต่อหน้า   ––– วจีจริยา  คือ             1.พูดสิ่งใดย่อมให้เป็นที่เชื่อถือได้             2.ย่อมไม่รับวาจาคล่องๆ โดยมิได้เห็นว่าการจะเป็นได้หรือไม่   YYY มโนจริยา  คือ             1.ย่อมเป็นผู้รักษาสัตย์ในเวลา             2.ย่อมไม่เป็นผู้เกียจคร้าน             3.ย่อมไม่เข้าใจว่า  ผู้ดีทำอะไรด้วยตนเองไม่ได้             4.ย่อมไม่ละเลยให้การเสีย             5.ย่อมเป็นที่รักษาความเป็นระเบียบ             6.ย่อมเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชาเมื่ออยู่ในหน้าที่             7.ย่อมมีมานะในการงานไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก             8.ย่อมเป็นผู้ทำอะไรทำจริง             9.ย่อมไม่เป็นผู้ดึงดันในที่ผิด

 

   บางเดื่อสาร

 10

            10.ย่อมปรารถนาความดี   ต่อการงานที่ทำอยู่เสมอ