จากการศึกษาโทรทัศน์ครู

การสอนเรื่องอนาคต : สอนการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย - Teaching the Future Today : Teaching E-safety

การใช้อินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน ที่มีจำนวนมากขึ้น และการใช้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่อายุน้อยจึงมีความจำเป็นในการเลี่ยงการใช้ที่ไม่ปลอดภัย การเรียนรู้การใช้งานในเว็บไซค์ที่น่าเชื่อถือ  การสอนการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย เป็นวิธีการที่ควรนำไปใช้ และบอกต่อ เพราะเป็นประโยชน์มาก ในการป้องกันในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมของโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมที่ครูได้นำเสนอนั้น เป็นข้อมูลที่มาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้นักเรียนในชั้นเรียนช่วยกันวิเคราะห์ หรือพิจารณา บทเรียนได้บอกกล่าวให้รู้ว่าปัจจุบันนักเรียนคุ้นเคยเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจในการ ใช้อินเทอร์เน็ต และสามารถเข้าใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย การสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียน