ระดับเขตมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปาก แกนจัดทำอาจเป็นศูนย์อนามัยหรือ สสจ. ที่มานำเสนอในการประชุมวันที่ 11-12 มิถุนายน 2555 มีศูนย์อนามัยที่ 1+2, 3, 5+7, 10, 11 และ 12 โดย ทพญ.สุมาลี, ทพ. เกษม, ทพญ.ศิรดา, ทพ.สมศักดิ์, ทพญ.วราภรณ์ และทพ.สัญญา ตามลำดับ

เพื่อให้ครบวงจร ได้เสนอ ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข ว่าน่าจะสนับสนุนให้ผู้นำเสนอเขียนในรูปแบบตีพิมพ์เป็นบทความวิชาการ โดยสำนักจัดการตีพิมพ์ให้ 

เป็นวิทยาสารทันตสาธารณสุข ฉบับพิเศษ   น่าจะกำหนดการแก้ไขต้นฉบับให้เรียบร้อยพร้อมตีพิมพ์ภายใน 15 สิงหาคม 2555

ผอ. เห็นชอบ  ส่วนงบประมาณจะเป็นของสำนักหรือของกองทันตะ ที่เหลือจากโครงการต่างๆ ค่อยว่ากัน   

โครงสร้าง/รูปแบบการเขียนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากให้เป็นบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ อยู่ในไฟล์ด้านล่างนี้

http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/812/403/original_FormatPlanPaper.pdf