10 มิถุนายน 2555  10.30 น.

           กศน.อำเภอบางบาล จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่อง สคบ."ผู้บริโภคยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพชีวิต"แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอบางบาล เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีการอบรมเกมตอบคำถาม การประกวดคำขวัญ และประกวดเรียงความ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 108 คน

คำขวัญที่ผ่านการคัดเลือกของกรรมการ

1. "ก่อนซื้อ รู้จักคิด ถ้าไม่คิด ชีวิตสั้นลง" (ศิริลักษณ์ สุนทรศิริ กศน.ตำบลน้ำเต้า)

2. "เลือกกิน เลือกซื้อ เลือกใช้ ชีวิตปลอดภัย ปราศจากโรคร้าย" (น.ส.นนท์ธิยา ทพวงษ์ กศน.ตำบลพระขาว)

3. "อาหารดีดูที่ฉลาก ปราศจากสารพิษจิตแจ่มใส ถ้าไม่ดูที่ฉลากผิดพลาดไป ชีวิตไซร้สั้นลงจงทบทวน" (เพยาว์ พันธุ์มงคล)

4. "หมั่นอ่าน สคบ.ประจำเดือน คอยเตือนไม่ให้เสียเปรียบ" (น.ส.จุฑาศิริ อยู่สบายกสน.ตำบลทางช้าง)

5. "คุณหรือโทษ โปรดศึกษา ก่อนซื้อหาของใช้ในบ้าน" (ปราณี นัยนารถ กศน.ตำบลกบเจา)

6. "ฉลาดซื้อ ฉลาดเลือก อ่านฉลากก่อนจะปลอดภัย" (สุพรรษา แสงอ่อน กสน.ตำบลบางหัก)