1. กฎหมายทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ 2. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง องค์การของนายจ้างและลูกจ้าง 3. กฎหมายภาษีอากร เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ซึ่งเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล อันประกอบด้วย รอบระยะเวลาบัญชี,กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี,เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิ และอัตราภาษี เป็นต้น