ปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่เหตุการณ์ปัจจุบัน

พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข

 080703

02

04

 01

ปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่เหตุการณ์ปัจจุบัน  

พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช  2542  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ  ดี  เก่ง  มีสุข  โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง       

    ข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  โดยเน้นการบูรณาการ ทั้งภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และต่างกลุ่มสาระ นอกจากนั้นในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าก็ยังได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บูรณาการการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะข้างต้น  ตัวอย่าง  เช่นในปีนี้เป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี   ข้าพเจ้าได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   โดยนำเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทรมหาราชา  มาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง  รู้จักใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง ให้สอดคล้องกับเพลง  จากผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนก็ให้นักเรียนทุกคนได้นำผลงานออกแสดง เทิดพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐  ปี ในวันที่    มิถุนายน  ๒๕๔๙   ณ.สนามโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)            

ผลที่เกิดกับผู้เรียน

1.        ผู้เรียนกล้าแสดงออกอย่างภาคภูมิใจ

2.        ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ตามศักภาพ

3.        ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

4.        ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

5.        ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นาฏศิลป์

คำสำคัญ (Tags)#นาฏศิลป์

หมายเลขบันทึก: 49064, เขียน: 08 Sep 2006 @ 16:21 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 13:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)