ไปเจอมาจาก  http://www.napyfab.com/ajax-indicators/ มี loading animation สวยๆเยอะเชียว

  

indicator.gif

indicator_arrows.gif indicator_arrows_black.gif indicator_arrows_circle.gif indicator_bar.gif indicator_bar_small.gif indicator_black.gif indicator_bouncing_ball.gif indicator_circle.gif indicator_circle_ball.gif indicator_circle_ball2.gif indicator_circling_ball.gif indicator_flower.gif indicator_green.gif indicator_hypnotize.gif indicator_kit.gif indicator_medium.gif indicator_mozilla_blu.gif indicator_mozilla_yellow.gif indicator_progress_circles.gif indicator_radar.gif indicator_refresh.gif indicator_remembermilk_orange.gif indicator_snake.gif indicator_square.gif indicator_tiny_red.gif indicator_waitanim.gif indicator_wheel1.gif indicator_wheel2.gif indicator_wheel3.gif indicator_wheel4.gif indicator_white.gif progressbar_green.gif progressbar_long.gif progressbar_short.gif indicator_technorati.gif


progressbar_microsoft.gif progerssbar_editnplace.gif progressbar_long_green.gif indicator_web20_working.gif indicator_smallwaitanim.gif indicator_3drotation.gif indicator_little01.gif indicator_little02.gif indicator_circle_thickbox.gif indicator_verybig.gif indicator_big.gif

 


ถ้ายังไม่ถูกใจ  ก็สามารถทำเองได้ที่ http://www.ajaxload.info/