การส่งมาฝึกงานเมื่อได้เรียนเกี่ยวกับหลักการทำงานในองค์กรแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันอย่างไร และในการเข้ามาฝึกงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ   ได้เริ่มฝึกงานในวันที่ 19 กันยายน 2548 - 31 ตุลาคม 2548  ได้บันทึกไว้เป็นระยะ ๆ ในการปฎิบัติงานซึ่งจะนำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป

           วาสนา   ครองไกรเวช 

               นักศึกษาฝึกงาน