มีมุมมองได้สองมิติ ได้แก่ มิติของเวลา และมิติของพื้นที่