ขั้นตอนในการทำวิจัย

ขั้นตอนการทำวิจัย

ขั้นตอนในการทำวิจัยโดยสรุป

1. เลือกหัวข้อ / หัวเรื่อง  ผู้วิจัยต้องหาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับหัวข้อที่จะทำให้มากที่สุด  การหาข้อมูลเพิ่มเติมนี้ทำได้ทั้งโดยการหาจากเอกสารต่าง ๆที่มีการเผยแพร่อยู่แล้ว หลังจากนี้จึงกลั่นกรองหัวข้อให้สละสลวย  กระชับ ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะทำการวิจัย หากข้อมูลที่หามาน้อยเกินไป ผู้วิจัยต้องขยายขอบข่ายของหัวข้อออกไป  ค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญ

2. กำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย การพิจารณาปัญหาของการวิจัย เพื่อจะได้ทราบว่าที่เลือกนั้นสามารถดำเนินการวิจัยจนสำเร็จหรือไม่ ภายใต้สถานการณ์  เวลา และองค์ความรู้ทางศาสตร์ที่ผู้วิจัยมีอยู่  ผู้วิจัยสามารถกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อหาคำตอบจากประเด็นที่ต้องการทราบตามคำถามที่กำหนดไว้ในปัญหาการวิจัย โดยวัตถุประสงค์ที่กำหนดนั้น  ต้องสอดคล้องกับปัญหาในการวิจัย มีความชัดเจน และมีความเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สามารถหาคำตอบโดยวิธีที่เป็นระบบระเบียบได้

3. การออกแบบการวิจัย  ต้องกำหนดตัวแปร ที่จะศึกษา โดยได้จากการทำวรรณกรรมปริทัศน์ รูปแบบของกรอบแนวคิด แนวคิดที่จะไปสู่การตั้งสมมุติฐานเพื่อทำการวิจัย ต้องเข้าใจคำ นิยามของคำ หรือตัวแปรที่เกี่ยวข้อง  ในการกำหนดตัวแปรต้องพิจารณา  ลักษณะของตัวแปรว่าเป็นตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม หรือตัวแปรควบคุม

4. การตั้งสมมุติฐาน  เป็นการเขียนแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม หลังจากที่กำหนดแนวคิดหรือกำหนดตัวแปร และตั้งสมมุติฐานได้แล้ว ผู้วิจัยก็สามารถที่จะทราบข้อมูลที่ต้องการวิจัยว่าเป็นข้อมูลประเภทใด จะหาได้อย่างไร จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบหรือการวางแผนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการลงมือทำในการปฏิบัติ

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องมีแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน หากการวิจัยต้องใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยต้องทราบก่อนว่าแหล่งข้อมูลที่ต้องการมีกี่แห่ง ที่ใดบ้าง แต่ละแห่งที่รวบรวมข้อมูลดังกล่าวนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานอันเดียวกัน ก่อนนำไปใช้ ถ้าข้อมูลนั้นเป็นปฐมภูมิ ต้องทราบว่าประชาการเป้าหมายคืออะไร ต้องใช้ตัวอย่างเท่าใดในการเลือกและใช้วิธีใดในการเลือก

6. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยต้องแน่ใจว่าตนเองมีความรู้ความถนัด ความชำนาญหรือประสบการณ์ดีพอที่จะใช้เครื่องมือเหล่านั้น มิฉะนั้นจะตีความผิดไปในสิ่งที่ควรจะเป็น หรือผิดจากข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมมา จึงจำเป็นต้องวางแผนการวิเคราะห์ไว้ลาวงหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทักษะชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#ขั้นตอนการทำวิจัย

หมายเลขบันทึก: 488870, เขียน: 22 May 2012 @ 23:15 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 15:21 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)