ประสบการณ์

ประสบการณ์ หมายถึง ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทำหรือได้พบเห็นมา
การทำงานให้ได้ เกิดจากการเรียนรู้
แต่การทำงานให้ดี เกิดจากประสบการณ์
ประสบการณ์ทั้งบวกและลบ เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานในครั้งถัดไป

ประสบการณ์ สามารถสั่งสมได้จากประสบการณ์ของผู้อื่น ไม่จำเป็นต้องประสบด้วยตนเองเสมอไป

[ ๑๔ พ.ค. ๒๕๔๖,๑๓:๒๒:๑๖ ]