วันพรุ่งนี้ 8 กันยายน ผมเป็นกรรมการและเลขานุการในการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างชั่วคราว (โบนัส) ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มีผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจำนวน 7 ท่านคือ

  • คุณเกษม  พิทักษ์สืบสกุล
  • คุณพริ้มเพรา  คำสวัสดิ์
  • คุณกัลยา  อยู่รัศมี
  • คุณสุพรรษา  มะริด
  • คุณนันทิดา  ทัพเกษม
  • คุณวราภรณ์ พยัตตพงษ์
  • คุณนิตยา  รอดเครือวัลย์

       เพื่อให้ได้ข้อมูลก่อนการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างชั่วคราว ผมจึงได้ทำการบ้านก่อน (BAR) โดยได้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในสำนักงานฯ ว่าใครคือผู้เหมาะสมกับการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)  จำนวน 2 เท่าสำหรับปีงบประมาณ 2549 ซึ่งพิจารณาจากผลงานในรอบปีงบประมาณ (ตุลาคม 48 - กันยายน 49) และพฤติกรรมในการทำงาน

         ผลการสำรวจจากบุคลากรในสำนักงาน มีผู้ได้รับการเสนอชื่อครบทั้ง 7 ท่าน ให้เหตุผลต่าง ๆ กันไปว่าเพราะอะไรจึงเป็นผู้เหมาะสมกับการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส) จำนวน 2 เท่า บางคนก็ไม่ได้ให้เหตุผลมา แต่ถ้าดูจากจำนวนเสียงที่เสนอ ก็พอจะมองเห็นแนวโน้มของผู้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 2 เท่า ผมยังได้รับเอกสารไม่ครบทุกคน คาดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะได้รับครบ เพื่อที่จะสรุปความคิดเห็นและนำไปเสนอในที่ประชุมด้วย 

           ผลการตัดสินขั้นสุดท้าย อยู่ที่คณะกรรมการฯ แต่อย่างน้อยเสียงของคนในสำนักงานเลขานุการที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ก็น่าจะมีน้ำหนักให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาด้วยครับ

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                           6 ก.ย. 49