ผู้เขียนตั้งใจจะเขียนบันทึกนี้นานมากแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาส ตั้งใจว่าจะเอามาฝากคุณครูที่สนใจก่อนเปิดเทอม แต่แล้วคุณครูก็เปิดเทอมเสียก่อน  ปกติผู้เขียนชอบให้นักเรียนดูเรื่อง ASEAN ในนี้ครับ  เป็นการ์ตูนภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย


 

วันนี้ผู้เขียนเข้าไปอ่านเรื่องจากกระทรวงศึกษาธิการกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (ทำไมไม่เตรียมปีนี้เลย งง งง จะทันเขาไหมเนี่ย)

 

มีนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้(จากจันทรา ตันติวงศานุรักษ์ และชยพร กระต่ายทอง)

นโยบายที่ 1 การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558

 

นโยบายที่ 2  การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชำนาญการที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและการเพิ่มโอกาสในการหางานทำของประชาชนรวมทั้งการพิจารณาแผนผลิตกำลังคน 


นโยบายที่ 3  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา ครู และอาจารย์ในอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นต้นและขั้นต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน(อยากไปสอนหนังสือในประเทศอาเซียนจัง)


นโยบายที่ 4  การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจัดทำความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสำคัญต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน 


นโยบายที่ 5  การพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรสำคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 


 ผู้เขียนอ่านในระดับอุดมศึกษาพบว่า มีเรื่อง

1. องค์กรระหว่างประเทศ

      - AUN (ASEAN University Network) ซึ่งประเทศไทยเป็นสํานักงานเลขาธิการ

      - SEAMEO RIHED โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิต

      - SEAMEO SPAFA แลกเปลี่ยนด้านโบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม


 ผู้เขียนเข้าไปดูใน website ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่ามีทุน SEAMEO RIHED โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิต


นิสิต นักศึกษาท่านใดสนใจโครงการนี้สามารถ download ประกาศและใบสมัครได้ที่นี่  ตอนนี้ผู้เขียนเอาไปให้นิสิตของผู้เขียนอ่านแล้ว ครั้งแรกประกาศนานแล้ว แต่คงไม่มีคนสมัคร ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยสมัครได้มหาวิทยาลัยละ 5 คน หมดเขต 16 กรกฎาคม 2555 เสียดายไม่มีระดับมัธยมศึกษาแบบของ AFS เนอะ

 

 ลองมาย้อนดูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้าง  ผู้เขียนไปจัดกิจกรรมให้ครูที่โรงเรียนหนองปรือบันทึกนี้    พบพี่ครูวัลลา ใจเย็น จากโรงเรียนเทพมงคลรังษี กาญจนบุรีซึ่งเป็นพี่ที่เคยทำกิจกรรมร่วมกันนานมากให้ใบงานมาด้วย เผื่อครูท่านอื่นๆสนใจ

  นักเรียนดู power point  อันนี้
 http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/832/694/original_ASEANTEP.pptx  แล้วตอบคำถามข้างล่างนะครับ 


  ผู้เขียนเข้าไปดูใน Youtube ข้างล่าง งานเปิดเสรีอาเซียเลยเอาคำทักทายมาฝากสมาชิก เผื่อคุณครูและนักเรียนเข้ามาเรียนรู้ด้วยปล คนที่แสดงเป็นชาวกัมพูชาน่ารักมาก 555


1.ประเทศบรูไน(Brunei Darussalam) คำทักทายคือ ซาลามัด ดาตัง

2.ประเทศอินโดนีเซีย(Indonesia) คำทักทายคือ ซาลามัต เซียง

3.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)คำทักทายคือ ซาลามัด ดาตัง(เหมือนบรูไน เลย)

4.ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine) คำทักทายคือ กูมูสตา

5.ประเทศสิงคโปร์(Singapore) คำทักทายคือ ต้าเจียห่าว

6.ประเทศกัมพูชา(Cambodia) คำทักทายคือ ซัวสเดย์

7.ประเทศลาว(Lao)คำทักทายคือ สะบายดี

8.ประเทศไทย(Thailand)คำทักทายคือ สวัสดี

9.ประเทศพม่า(Myanmar) คำทักทายคือ มิงกาละบา

10.ประเทศเวียดนาม(Vietnam)คำทักทายคือ ซินจ่าว

 

 วันนี้ได้คำทักทายภาษาต่างๆในอาเซียนแล้ว ลองเอาไปใช้ให้นักเรียนทักทายกันดู  แต่อย่าลืมภาษาไทยของเรานะครับ…

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

จันทรา ตันติวงศานุรักษ์ และชยพร กระต่ายทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Website

http://www.youtube.com/watch?v=u5DLvEiEfGo&feature=related