เอกสาร "กขค...การจัดการความรู้"  เป็นเอกสารเกี่ยวกับ KM ชิ้นแรก ๆ ที่เราจัดทำขึ้นในปี 2546 ตอนปลาย ๆ ปี   จึงขอนำมาบันทึกไว้ที่นี่ (click) เป็นประวัติศาสตร์

ตอนที่ 4

วิจารณ์  พานิช
 3 ก.ย.49