สคส. ทำงานแบบ chaordic  ซึ่งแปลว่าทำไปเปลี่ยนไปเรียนรู้ไป   ในเวลา 3 ปีเศษ ๆ สคส. จึงเปลี่ยนไปแบบไม่เห็นสภาพเดิม   จึงขอเอาสภาพเดิมมาให้ดูผ่านรายงานการประชุมบอร์ด สคส. ครั้งที่ 1 และ PowerPoint ที่นำเสนอในการประชุมบอร์ด   เมื่อวันที่ 27 พ.ค.46

         รายงานการประชุม (click)

Ppt. แนวทางดำเนินการ สคส. (click)

                       

                   ประธาน  ศ. (พิเศษ) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์

                     

                                    ศ. สุมน อมรวิวัฒน์

                     

                                  นายสุรินทร์ กิจนิจชีว์

                     

จากขวา  ผศ. วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน, นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, นายสุเทพ ไชยขันธ์

                       

                                นพ. ยงยุทธ ขจรธรรม

                       

                                ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช

วิจารณ์  พานิช
 7 ก.ย.49