สามารถดูรายละเอียดการจัดทำเอกสารหลักสูตร/กระบวนวิชา สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งแบบฟอร์มและข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นได้ที่ http://www.science.cmu.ac.th/support/manual/index.htm