ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการสร้างองค์กรเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน........