การวิพากษ์หลักสูตบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชี

qainovt
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

              คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ได้กำหนดให้มีการวิพากษ์การวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตที่ทางคณะ ฯ
ได้เปิดสอน เพื่อทำการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ทันต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และหลักสูตรที่แต่ละโปรแกรมวิชา
ทำการปรับปรุงเป็นหลักสูตรที่กำลังเป็นที่น่าสนใจของผู้เรียนในอนาคต ซึ่งตามหมายกำหนดการได้จัดขึ้นในวันที่ 25  สิงหาคม 2549  ตั้งแต่เวลา  08.00  ถึง  16.30 น.
ในการวิพากษ์หลักสูตร
ทางคณะวิทยาการจัดการได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต
และศิษย์เก่า และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎต่าง ๆ เข้าร่วม ดังนี้
 
<ol style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: #333399; tab-stops: list 36.0pt"> ผู้ทรงคุณวุฒิ </li></ol><p>         1. รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ   จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        
2. ผศ.ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
        
3. ผศ.ชูศักดิ์ จันรทนพศิริ   จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
        
4. รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์   จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
         5. รศ.ชูศรี เที้ยศิริเพชร    จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                  
        
6. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์   ทิพยมหิงษ์    
</p><p></p><p>2. ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า
        
1. อาจารย์ทรงวุฒิ  จงมีความสุข   ผู้จัดการบริษัท  ฮิวแมน จำกัด
        
2. คุณอนุสรณ์ แสงพุฒิ   ผู้จัดการโรงแรมเวียงตาก 2
        
3. คุณกรีฑา   เมืองเงิน   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขากำแพงเพชร
         4
. คุณจารึก    นามกุณี   บริษัท  โตโยต้า จำกัด
        
5. คุณมนฤดี   เนียมทรัพย์   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขากำแพงเพชร
        
6. คุณกอบกุล รัตนไพบูลย์สวัสดิ์   ธนาคารกรุงไทย        สาขากำแพงเพชร
        
7. คุณพันศักดิ์ บุรกิจภาชัย  ธนาคารกรุงไทย  สาขากำแพงเพชร
        
8. คุณเกศิณี ก่อสูงศักดิ์   โรงแรมชากังราว ริเวอร์ไซด์
        
9. คุณจักรกฤษ   พุ่มสุวรรณ   บริษัทม่อนกระทิงและภูผาฮิลล์รีสอร์ท  จำกัด
      
10. ผู้จัดการ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกำแพงเพชร      
       11. ผู้จัดการ สำนักงานธารินทร์การบัญชี
       
12. ผู้จัดการ สำนักงานนครชุมและกฎหมาย
      
13. ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร          </p><p></p><p>3. คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
        
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
                  
        
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
                  
        
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอขอบพระคุณทุกท่านมา
ณ โอกาสนี้
</p><p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน QA Innovationความเห็น (0)