GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การเพิ่มประสิทธิภาพเรียนรู้โดยวิธีการสอนโครงงาน

โครงงานคือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน

             นานมาแล้วที่เราทั้งหลายประสบปัญหาเรื่องของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ผู้รู้หลาย ๆ ท่านพยายามค้นหาเหตุผลในการอธิบายโดยสรุปได้ว่า  วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และหาเหตุผล  วิธีการสอนทั่วไปยังคงเป็นการสอนแบบ Talk and Choke ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและปิดกั้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  นั่นคือนักเรียนจะได้เรียนรู้โดยอาศัยตัวอย่าง และแก้ปัญหาตามรูปแบบที่ถูกปลูกฝังและหยั่งรากลึกจนไม่อาจถอดถอน  ผมเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมที่มีโอกาสได้ศึกษาวิธีสอนที่หลากหลายอย่างสมำเสมอ  และได้นำการสอนแบบโครงงานบูรณาการมาใช้ในโรงเรียน  พบว่า  การสอนโดยใช้โครงงานทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมและจัดการการเรียนด้วยตนเอง  ตั้งแต่เริ่มตั้งปัญหาและคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนำไปสู่การค้นหาคำตอบอย่างมีความหมาย  นักเรียนมีความสุขและทำให้มองเห็นศักยภาพของตนเองในบริบทที่แตกต่างจากเพื่อน แต่ไม่ใช่ด้อยกว่าเพื่อน ทุกคนได้สร้างงานตามความถนัดและความสนใจทำให้เรียนรู้อย่างมีความสุข  นำเสนอผลงานอย่างภาคภูมิใจ  ดังนั้นผมคิดว่าโครงงานคณิตศาสตร์เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครูในยุคปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 48772
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)