อนุทินการเรียนรู้

การวิเคราะห์ข้อมูล
อนุทินการเรียนรู้ ฉบับที่ 5 เรียน SPSS ใบอนุทินงาน ฉบับที่   5 วันที่เขียน  2-3  กันยายน  ๒๕๔๙เรื่องที่เรียน  การทำ  SPSS.............................................................................................................ความคิดเห็นที่ได้หลังจากที่ได้รับการศึกษา         การศึกษาการใช้โปรแกรม  SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  มีความรู้ความเข้าใจในลำดับขั้นตอนการใช้งาน  SPSS ได้  แต่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการอ่านผลที่ทำการวิเคราะห์ออกมา  ต้องอาศัยเวลาในการศึกษาเพื่อนำผลการวิเคราะห์มาอธิบายให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ การแสดงความคิดจากเพื่อน      จากการได้พูดคุยและจากการสังเกตขณะเรียน  เพื่อนทุกคนสามารถเข้าสู่โปรแกรม  SPSS ได้ถูกต้อง  สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเข้าสู่  analysis เพื่อเลือกความต้องการที่จะศึกษาวิเคราะห์ได้  และในการอ่านเพื่ออธิบายสิ่งที่ทำการวิเคราะห์นั้น  ในบางส่วนเพื่อนยังทำไม่ได้  อาศัยอาจารย์มาคอยแนะนำตลอดเวลา  ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น  เรียนรู้ได้ทันเพื่อนคนอื่นที่มีพื้นฐานด้าน computer อยู่แล้ว    การประเมินผลการเรียน        หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องของ  SPSS  แล้ว สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน        มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรม  SPSS  สามารถนำไปใช้งานในการวิเคราะห์ข้อมูลได้        ใช้ในการรวบรวมข้อมูล collect data  ได้มองเห็นภาพของงานทั้งหมด  วางแนวทางปฏิบัติของงานได้อย่างกว้าง ๆ ทุกขั้นตอน        สามารถ  Edit raw data ได้  เป็นการนำข้อมูลที่ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้อง  ความสมบูรณ์  ความทันสมัย  และกะทัดรัดของข้อมูล        สามารถทำการแยกประเภทของข้อมูล  จัดกลุ่มของข้อมูล  ตามปัญหาหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อให้สามารถออกแบบการนำเสนอข้อมูลได้ถูกต้องและตรงกับความต้องการ        เป็นการจัดทำข้อมูลเพื่อทำการนำเสนอได้ในรูปแบบที่กะทัดรัด  เช่น  ตาราง  กราฟ  แผนภูมิ  ข้อความ  เป็นต้น  เพื่อความสะดวกในการอ่านข้อมูล  และเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไป        ในการประมวลผลข้อมูล  จำเป็นต้องใช้การคำนวณโดยใช้สูตรสถิติต่าง ๆ  และทำการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น ๆ จึงนำผลการวิเคราะห์มาอธิบายให้บุคคลทั่วไปเข้าใจ  ทำให้งานวิจัยที่ศึกษาเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปได้        สามารถนำไปใช้ในการวิจัย  โดยมีแนวคิดหรือทฤษฎีมาสนับสนุนสมมติฐานที่ทดสอบ  เพื่อให้องค์ความรู้ที่ค้นพบมีความน่าเชื่อถือ  และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เรียน             การเรียนเรื่อง  โปรแกรม SPSS  มีความจำเป็นอย่างมากต้องมีความเข้าใจการใช้อย่างแท้จริง  ด้วยโปรแกรมนี้ต้องใช้ในศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่ตนเองสนใจ  เพื่อใช้ประกอบการตั้งสมมติฐานที่ทดสอบไปเป็นอย่างไรบ้าง  มีความน่าเชื่อถือมากน้อยอย่างไร  ใช้สำหรับอ้างอิงแนวคิดของตัวผู้วิจัยเองว่ามีความถูกต้องหรือไม่  ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญและมีความพยายามตั้งใจเรียนเพื่อทำความเข้าใจในการเรียนโปรแกรม SPSS  ให้สามารถนำไปใช้ในงานของตนเอง  โดยตอนนี้ข้าพเจ้าทำหน้าที่นักวิชาการการศึกษา  ได้นำโปรแกรมนี้ไปใช้ในตัดสินผลการเรียนของนักศึกษาแพทย์ ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักพัฒนาบ้านนอก

คำสำคัญ (Tags)#อนุทินการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 48703, เขียน: 06 Sep 2006 @ 20:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)