• วันนี้ประชุมกลุ่มกับอาจารย์ที่ปรึกษา
  • ทำการแก้ไข โครงการ ในส่วนของหลักการและเหตุผลให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
  • และอีกหลายๆประเด็น ในส่วนของกิจกรรมต่างๆ