สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรจัดให้มีการประชุมการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เวลา 09.00-12.00 น. ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย