การศึกษาทางไกล

การศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกล
            ปัจจุบันการศึกษาจะอยู่ในรูปแบบของการศึกษาไร้พรมแดน ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมขนาดใหญ่ และมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย ทำให้การศึกษาขยายกว้างขึ้น การศึกษาไร้พรมแดน เป็นการผสมผสานกันระหว่างการศึกษาในห้องเรียนและการศึกษาทางไกล โดยเครือข่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และคมนาคม ทุกรูปแบบในการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กัน ทำให้เกิดสังคมการเรียนรู้ที่เรียกว่า การศึกษาในชีวิต หรือ Just in time education คือ ขณะการดำเนินชีวิตต้องมีการศึกษาไปด้วย สังคมเป็นสังคมการเรียนรู้ ในการประกอบกิจกรรมอะไรก็ตามจะต้องมีการให้ความรู้ไปด้วย ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ติดต่อสื่อสารในรูปแบบเครือข่ายเกิดขึ้นมากมาย ทำให้ในการศึกษาเกิดฐานข้อมูลกระจายเป็นฐานความรู้ไปทั่วโลก โดยผ่านเครือข่าย ให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันอย่างกว้างขวาง สามารถใช้ความรู้จากฐานความรู้มาใช้ ระหว่างห้องเรียนกับห้องเรียนที่อยู่ไกลกัน สามารถปฏิสัมพันธ์กันได้เสมือนว่าอยู่ห้องเรียนเดียวกัน การศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน จึงเกิดการศึกษาไร้พรมแดนขึ้น เพราะฉะนั้น การศึกษาไร้พรมแดน จึงเกิดการศึกษาแบบใหม่ขึ้นมาเป็นการผสมผสานระหว่างห้องเรียนและเครือข่านทางไกลทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันทั่วโลก
ปรัชญาการศึกษาไร้พรมแดน
เป็นการศึกษาที่ตอบสนองหรือพัฒนาบุคลากรของโลก ให้มีความรู้ความสามารถ ก้าวมั่นทันโลก และก้าวล้ำทันโลกในขณะเดียวกัน
ระบบการศึกษาไร้พรมแดน มี 3 ระบบ คือ
 1. ระบบการถ่ายทอดและปฏิสัมพันธ์ คือ ไม่ว่าจะอยู่ในห้องเรียนหรือในทุกมุมโลก สามารถศึกษาเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายให้มีปฏิสัมพันธ์กัน เช่น ห้องเรียนแต่ละห้องเรียนและอยู่คนละที่ แต่สามารถเรียนเรื่องเดียวกันได้ ทำงานร่วมกันได้
ระบบการถ่ายทอดและปฏิสัมพันธ์ แบ่งเป็น
  1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการใช้กันมาก เป็นการติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ด้วยตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไม่วาจะเป็นการติดต่อด้วยคอมพิวเตอร์ เครือข่ายท้องถิ่น หรือเครือข่ายที่ส่งข่าวสารไปได้ไกล
  2. ระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล มีหลายรูปแบบ ทั้งเสียง ภาพ และคอมพิวเตอร์
  3. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ใช้กันมาก คือ e-mail และ www
  4. ระบบเครือข่ายเส้นใยนำแสง สามารถส่งเครือข่ายสื่อตามประสงค์ หรือเรียกว่า ระบบสื่อตามประสงค์ เป็น VOD ตัวหนังสือ คำพูด ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ สามรถใช้ผ่านได้
2. ระบบเนื้อหาหรือระบบหลักสูตร หลักสูตรต้องมีความตรง เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อสังคมที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งสังคมปัจจุบันเป็นแบบกระจายหรือสังคมเครือข่าย เนื้อหากับหลักสูตรต้องสอดคล้องกัน มีลักษณะที่หลากหลาย เป็นหลักสูตรที่จบในตัว คือ ผู้เรียนสามารถเรียนจุดใดจุดหนึ่งแล้วนำมาใช้ได้เลย สามารถค้นหาคำตอบในเนื้อหานั้นได้อย่างชัดเจน เนื้อหาหลักสูตรมีความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้
เนื้อหา / หลักสูตร จบในตัว
เนื้อหา / หลักสูตร ยืดหยุ่น , เปลี่ยนแปลงได้
3.ระบบสื่อ ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นสื่อระบบดิจิตอล เสียง ภาพ ตัวหนังสือจะต้องทำเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะถ่ายโอน ถ่ายทอดเพื่อใช้นำเสนอในแบบการศึกษาไร้พรมแดน ทำให้การถ่ายทอดระบบการเรียนการสอนเป็นไปได้
สื่อในการศึกษาทางไกล
ต้องคำนึงถึงหลักจิตวิทยา สื่อที่ใช้ควรเป็นสื่อที่มีการเสริมแรงให้กำลังใจ และผู้เรียนสามารถรู้ความก้าวหน้าของตนเองได้ สื่อที่ใช้ในการศึกษาทางไกลนี้แยกออกได้เป็น
สื่อหลัก คือ สื่อที่บรรจุเนื้อหารายละเอียดตามประมวลการสอนของแต่ละหลักสูตร
สื่อเสริม คือ สื่อที่จะช่วยเก็บตก ต่อเติมความรู้ให้มีความกระจ่าง
การใช้สื่อ สื่อหลักและสื่อเสริม
ระบบสื่อหลัก ได้แก่
การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ( Computer – Based Instruction : CBI ) เป็นลักษณะคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในตัวตัวเดียว ( stand alone ) ส่งเสริมให้ระบบมีความสมบูรณ์ขึ้น ลักษณะที่สำคัญ คือ เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สื่อเสริม ได้แก่ สิ่งพิมพ์ คู่มือหลักสูตร คู่มือการเรียน การพบผู้เรียนเป็นครั้งคราว มีการสอนเสริมเพื่อเสริมเติมเต็มในการเรียนได้ปฏิบัติจริง ห้องปฏิบัติการในการศึกษาทักษะที่ต้องใช้เครื่องมือ assignment โดยเป็นงานที่จะกำหนดให้ทำให้ผู้เรียนนำผลงานมานำเสนอ
การสอนด้วยระบบประชุมทางไกล ( Teleconference – Based Instruction : TBI ) มีสภาพเหมือนจริงมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้น
สื่อเสริม ได้แก่ สิ่งพิมพ์ ความรู้พื้นฐานก่อนการประชุมทางไกล ระบบภาพเคลื่อนไหวตามประสงค์ คือ วิดีโอออนดีมานด์
การสอนด้วยระบบเครือข่าย www ( Web Based Instruction : WBI ) เป็นระบบสื่อในการนำผลงานมาแสดงด้วย เป็นระบบที่มาเสริมในจุดอ่อนแต่ละระบบ สามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวได้ มีคุณสมบัติรวมกันระหว่าง ระบบที่ 1 และ 2
สื่อเสริม ได้แก่ สิ่งพิมพ์ โน้ตย่อ การประชุมทางไกล
การสอนด้วยระบบวิดีทัศน์ ( IBI ) วิดีทัศน์หรือโทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์ มีลักษณะที่เป็นโปรแกรมส่วนตอนของภาพเคลื่อนไหวที่ทำเป็นโปรแกรมไว้ใช้แล้ว
การเลือกใช้สื่อ
ศึกษาคุณสมบัติของสื่อแต่ละประเภท ซึ่งสื่อของระบบการศึกษาไร้พรมแดน คือ สื่อการสอนผ่านจอภาพ ( OSI ) หรือมีการสอนผ่านสื่อหลัก CBI,IBI,TBI และ WBI
จุดอ่อนของระบบสื่อหลักแต่ละระบบ
 1. การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ( CBI ) อยู่ที่โปรแกรมที่สำเร็จแล้ว เป็นภาพที่แข็งๆ ต้องมีสื่อเสริมเข้ามาช่วย
 2. การสอนด้วยระบบประชุมทางไกล ( TBI ) หนักอยู่ที่การเตรียมการ
 3. การสอนด้วยระบบเครือข่าย www ( WBI ) อาจเป็นตอนเปิดไฟล์ต่างๆ ว่ามันอยู่ที่ไหน อาจทำให้ผู้ใช้หลงลืมได้
 4. การสอนด้วยระบบวิดีทัศน์ ( IBI ) อาจเตรียมไม่ทัน ผู้สอนอาจบรรยายเอง
องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม
สิ่งที่ต้องคำนึงเรื่องการเชื่อมโยง
 1. ลักษณะการเชื่อมต่อ ( Physical connection )
 2. โปรโตคอล ( Protocal )
 3. บทบาทของคอมพิวเตอร์ ( Role of computers )
 4. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ( Sharing resources )
การเชื่อมต่อแบบแลน ( LAN )
อุปกรณ์หลักโครงข่ายโทรคมนาคม
 • อุปกรณ์ปลายทาง
 • ACCESS ( cable, fiber, radio ) อุปกรณ์ใช้เชื่อมต่อกับเครือข่าย
 • Switches หรืออุปกรณ์ชุมสาย ทำหน้าที่ตัดต่อให้ผู้ใช้ ต้นทาง - ปลายทางได้เจอกัน
 • Transmission เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงจากต้นทางไปปลายทาง เป็นอุปกรณ์สื่อสัญญาณชุมสายต้นทางไปที่ชุมสายปลายทาง
 • Network Management System - NMS ระบบจัดการ ระบบบริหารโครงข่าย
การสื่อสารผ่านวงจรเช่า
PC - modem - Leased Line - modem  - PC
การสื่อสารผ่านโครงข่ายโทรศัพท์
PC -  modem  - โครงข่ายโทรศัพท์  - modem  - PC
เป็นการแปลสัญญาณดิจิตอลเป็นแอนาล็อก
การสื่อสารข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • เครือข่ายแลน ( LAN )
 • เครือข่ายแวน ( WAN )
LAN Topologies
 • เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจ คือ สายเคเบิล
 • โทโปโลยี - การวางสาย
                      - กำหนดความเร็วในสายเคเบิล
เคเบิลในที่นี้ หมายถึง - สายเคเบิลใยแก้วนำแสง - สายทองแดง
Topologies LAN การต่อเครือข่ายโทโปโลยีแบบแลน
- ต่อเครือข่ายแบบบัส - ต่อเครือข่ายแบบดาว - ต่อเครือข่ายแบบวงแหวน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กำหนดการจัดการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษาทางไกล

หมายเลขบันทึก: 48579, เขียน: 06 Sep 2006 @ 09:34 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

มานิต
IP: xxx.123.92.110
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาสาระดี ควรมีภาพประกอบบ้างก็จะดี