Contact

บันทึกของรัชนี

  ส่งงานดร.นิปครั้งที่3  
สามารถดำเนินการส่งข้อมูลมาให้อาจารย์ดร.นิป เอมรัฐได้แล้ว ทั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้ เมื่อส่งได้แล้วทำให้เกิดความสนุกที่จะเรียนกับท่านอาจารย์ จากนางรัชนี นครไทยภูมิ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 48578, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #km#การจัดการเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (1)

ทดสอบการเขียนข้อความเนื่องจากไม่ทราบว่าช่องข้อความนี้เป็นการให้เขียนเพิ่มใช่หรือไม่