มีปัญหากันเกือบทุกคนที่จะสอนให้นักเรียนเลือกทำปํญหา และการตั้งปัญหา เพราะไม่รู้ว่าจะทำเรื่องอะไร หรือมีหลายเรื่องจนเลือกทำไม่ถูก หรือเลือกแล้วทำไม่ได้เพราะไม่เหมาะสมกับตัวนักเรียน ผมมีหลักง่าย ๆ คือ ให้นักเรียนเลือกทำสิ่งที่ใกล้ตัวและถนัดโครงงานนั้นจะออกมาดีและสำเร็จ โดยการค้นหาตัวตนจริงๆๆของนักเรียน..ทำอย่างไรหละ
   กิจกรรมที่1  ให้นักเรียนกรอกรายการกิจวัตรประจำวันของตนเองที่ทำอยู่ที่บ้านหรือโรงเรียนที่ทำเกือบเป็นนิสัยถาวร เช่นชอบทำอะไร อ่านหนังสือประเภทไหน รายการทีวี อาหาร ดารา กีฬา website games สอบถามละเอียดมากยิ่งดี แล้วให้นักเรียนมาเล่าใหเพื่อน ๆ ฟัง กิจกรรมนี้..จะทำให้เราทราบว่าเด็กคนนี้พฤติกรรมแบบใด ชอบอะไร
    กิจกรรมที่2  ให้นักเรียนไปค้นหาเรื่องที่คิดว่าตนเองอยากทำโครงงานมาซัก3เรื่องไม่จำกัดขอบเขตทิศทางอิสระเสรีในการอยาก...คราวนี้ต้องสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม จะได้แนวคิดด้านความรู้ของนักเรียน
      กิจกรรมที่3  ช่วยกันมาลองตั้งปัญหากัน ให้นักเรียนตั้งชื่อมาเองแล้วมาวิจารณ์กันในห้องแบบสนุกๆๆ  ช้าไม่เป็นไรครับ กิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนรู้ว่า..ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์กับปัญหาที่พูดๆๆกันอยู่ทั่วไปต่างกันอย่างไร  ได้เรื่องแล้วก็เสร็จไปครึ่งแล้ว....คราวหน้าจะมาพูดวิธีการสอนเค้าโครงครับ..