โครงการพัฒนานวัตกรรมกลุ่มที่ 6

ตาหวาน
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนโดยใช้แผ่นCDมหัศจรรย์
  โครงการ
 
ชื่อโครงการ ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผ่น CD มหัศจรรย์ เรื่อง ร่างกายของเรา ( This is my body )
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล 
     โครงการชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผ่น CD มหัศจรรย์ 
เรื่อง ร่างกายของเรา ( This is my body ) เป็นโครงการที่คณะผู้จัดทำได้มองเห็นความสำคัญของการจดจำคำศัพท์และความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษา โดยเฉพาะคำศัพท์และความหมายเกี่ยวกับส่วนประกอบของร่างกายซึ่งเป็นส่วนสำคัญอีกเรื่องหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษ คณะผู้จัดทำจึงได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนจำนวน 30 คน ได้รับการพัฒนาโดยใช้แผ่น CD มหัศจรรย์ ที่กระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาในการจดจำคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้น ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการ 
คณะผู้จัดทำโครงการชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผ่น CD มหัศจรรย์ เรื่องร่างกายของเราโดยมุ่งเน้นยกกระดับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน ของสถานศึกษาที่ผู้จัดทำได้เลือก เพื่อให้จดจำคำศัพท์และความหมายของภาษาอังกฤษเกี่ยวกับส่วนประกอบของร่างกายได้ซึ่งสามารถได้ฝึกตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ และตามอัธยาศัย สามารถพกพาได้สะดวกและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้แผ่น CD มหัศจรรย์
  2. เพื่อปรับปรุงชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้แผ่น CD มหัศจรรย์ 
  3. เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคุณภาพในการจดจำคำศัพท์ และความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  4. เพื่อฝึกให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถ
เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนจำนวน 30 คน 
พื้นที่ดำเนินการ นักเรียนชุมชนวัดลุ่ม
ระยะเวลา 23 สิงหาคม 2549 - 29 กันยายน 2549
 วิธีดำเนินการ / กิจกรรม

         วัน/เดือน/ปี
        
         กิจกรรม
        
         หมายเหตุ
        
23 ส.ค. 49 ถึง
27 ส.ค. 49
1. รวมกลุ่มเลือกนวัตกรรมที่จะพัฒนา
2. กำหนดจุดมุ่งหมายของนวัตกรรม
3. เสนอแผนการปฏิบัติงานให้อาจารย์ได้รับทราบ
4. สร้างแบบประเมินความต้องการจำเป็น
5. แบ่งงานให้แก่สมาชิกกลุ่มหาข้อมูลในการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม
มีสมาชิก 5 คน
30 ส.ค. 49
1. ปฏิบัติการผลิตสื่อ และคำแนะนำจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
 
1 ก.ย. 49 ถึง
6 ก.ย. 49
1. ปฏิบัติการผลิตสื่อ และคำแนะนำจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
2. วางแผนการทดลองใช้ แผ่น CD มหัศจรรย์
3. ออกแบบสังเกตการณ์ ( ศึกษาจากเอกสาร ตำรา internet)
 
7 ก.ย. 49
1. ตรวจสอบความพร้อมของแบบสังเกตการณ์
2. ตรวจสอบความพร้อมของแผ่น CD มหัศจรรย์
 
8 ก.ย. 49 ถึง
13 ก.ย. 49
1. ทดสอบใช้ แผ่น CD มหัศจรรย์
2. สรุปแบบสังเกตการณ์
3. ปรับปรุงนวัตกรรม
 
14 ก.ย. 49 ถึง 
18 ก.ย. 49 
ปรับปรุงนวัตกรรม
 
22 ก.ย. 49 
สรุปผลรวบรวมข้อมูลเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมสัมมนาองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมมนา
 
29 ก.ย. 49
สรุปผลการใช้นวัตกรรม
 
งบประมาณ 1,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบโครงการ
      1. นางสาวสิริพร ล่องอำไพ รหัส 001 เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
      2. นางสาวกฤษดา วรรณขาม รหัส 011 เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
      3. นางสาวชุลีพร แย้มทับ รหัส 014 เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
      4. นายไพรศักดิ์ อิ่มสมบัติ รหัส 016 เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
      5. นางสาวแสงจันทร์ แสงตุ่น เอกภาษาอังกฤษ
      6. นางสาวปนัดดา แฉ่งกอง เอกภาษาอังกฤษ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	1. เด็กมีพัฒนาการจดจำคำศัพท์ได้มากขึ้น
	2. เด็กใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
	3. เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย
	4. เด็กรู้จักเชื่อมโยงภาพกับความคิดได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน english_sci

คำสำคัญ (Tags)#6#กลุ่มที่#การพัฒนาชุดการเรียนการสอนโดยใช้แผ่นcdมหัศจรรย์

หมายเลขบันทึก: 48575, เขียน: 06 Sep 2006 @ 09:16 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 11:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ผู้สนใจ
IP: xxx.8.154.168
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคณะนักเรียน ผมเป็นคนที่สนใจในเรื่องใช้นวัตกรรมทางการสอน  ผมเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษของสถาศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง  ยอากให้กำลังนักศึกษาที่ตั้งใจทำงาน  และต้องชมอาจารย์ผู้สอนด้วยเก่งมาก     ผมจะติดตามชมครับ