การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์ใช้รูปแบบการสอนแบบ 5Es ทุกรายวิชา