องค์ประกอบของครูคุณภาพ(The  Great  Teacher) มีองค์ประกอบต่อไปนี้

      1. มีบุคลิกภาพที่ดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส  เป็นกันเอง  กระตือรือร้น  ใช้คำชมเชยแทนคำดุด่า

      2. สร้างบทเรียนแจ๋ว  สนุกสนานแต่เกิดความรู้  สอดคล้องกับธรรมชาติ  ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง  และสนองความสนใจของผู้เรียน

      3. จัดกิจกรรมเยี่ยม  สร้างความจูงใจแก่ผู้เรียน  กิจกรรมน่าสนใจไม่ซำซาก  วิธีการพูดและท่าทางของครูผู้สอนสร้างความสบายใจแก่ผู้เรียน  ครูผู้สอนพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนตลอดเวลา

          " เพื่อนครูทุกคนมีสิ่งเหล่านี้ครบถ้วนหรือยัง