ครั้งแรกที่ได้ยินคำว่า หลักนิยมทางทหาร จากรายละเอียดโครงการ “พัฒนาหลักนิยมทางทหารของของกองทัพบก” ที่ได้ส่งมาขอสนับสนุนงบประมาณกับ สกว.  ก็นึกสงสัยว่าหมายถึงอะไร.....และเมื่อได้เข้าร่วมการประชุมหารือวันที่ ๔ ก.ย.๔๙ ระหว่าง ดร.อุดมเกียรติ ผู้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการนี้ ของ สกว. และทีม พ.อ. สุรศักดิ์  พันธเศรษฐ  ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง  พร้อมด้วยทีม สคส. เราที่นำโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช........ก็ได้ทำความเข้าใจความหมายของคำว่า “หลักนิยมทางทหาร” ซึ่งก็อาจจะยังเข้าใจไม่กระจ่างนัก  แต่น่าจะหมายถึง หลักทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ในกองทัพทั้งหมด เช่น การบริหารจัดการกองทัพ  งานปฏิบัติการต่างๆ ของกองทัพ หรือการให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ของกองทัพ  ซึ่งถือเป็นหลักพื้นฐานสากลทางการทหารที่ใช้เหมือนกันในแต่ละประเทศ         ซึ่งโครงการพัฒนาหลักนิยมฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ หลักนิยมพื้นฐานสากลที่มีอยู่นี้..มีหลักพื้นฐานของบริบทไทยอยู่ด้วยเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในประเทศไทยและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาหลักนิยมจะต้องสัมพันธ์กับหน่วยงาน/องค์กร ต่างๆ ด้วย มิใช่เป็นหลักนิยมที่เข้าใจเฉพาะในกองทัพเท่านั้นแต่ต้องการให้สังคมรับรู้ด้วยว่าผลจากการกระทำของกองทัพนั้นจะกระทบคนในสังคมอย่างไร........
 

                การหารือครั้งนี้ สคส. เราได้แนะถึงการนำ KM เข้าไปใช้กับโครงการนี้ โดยเน้นเรื่องการ ลปรร. ว่าจะทำอย่างไรในกองทัพจึงจะมีการ ลปรร. กันอย่างทั่วถึงในทุกระดับชั้นโดยผู้น้อยก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้  เนื่องจากวัฒนธรรมขององค์กรในกองทัพนั้นเป็นไปตามยศ ตามตำแหน่ง...............