ผมรู้สึกดีใจเมื่อได้รับหนังสือเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าประชุมจากคณะศึกษาศาสตร์ เขาให้ส่งไปเพียงคนเดียว และท่านคณบดี ผศ.จำรัส  มีกุศล ได้ใช้กระดาษ Post-it เขียนโน้ตปะหน้าเรื่องถึงผม บอกว่าคณะฯเห็นว่าผมมีคุณสมบัติเหมาะจะไป ผมอ่านรายละเอียดแล้วตัดสินใจทันทีว่าต้องไป ด้วยความหวังที่จะได้ Share ความรู้ ความคิดกับบรรดาเซียนในวงการทั้งไทยและเทศ  
    ในอดีตผมชอบเข้าอบรม เรียนรู้อะไรไปเรื่อยๆ  ระยะหลังคิดมากกว่าจะตัดสินใจเข้าร่วมประชุมหรือฝึกอบรมสักครั้ง  เสียดายเวลาครับหากการอบรมนั้นเรายังไม่รู้ว่าจะเอาความรู้ไปใช้ทำอะไร เมื่อไหร่  สู้เรียนรู้ไปกับกระบวนการทำงานไม่ได้
    โครงการนี้จัดโดย องค์การยูเนสโก ภายใต้การสนับสนุนของ Asia-Pacific Programme of Educational Innovation for Development (APEID), UNESCO Asia-Pacific Regional Bureau for Education  และ Japanese Funds-in-Trust (JFIT)  ร่วมกับสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวเรื่อง  “National Training Programme for Teacher Educators and the Next Generation of Teachers on ICT-Pedagogy Integration”   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28  สิงหาคม – 1 กันยายน  2549    ณ  สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     งานนี้นับส่วนหนึ่งของความพยายามในการส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอน และนิสิต/นักศึกษา  ในการใช้ ICT สำหรับจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ      ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์และคณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จำนวนที่ตั้งเป้าไว้คือ 50 คน ทั้งหมดจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการเรียนการสอน  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ (Multi-modal  Courseware) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     รายละเอียดเพิ่มเติม .. มีต่อ ตอน 2 ครับ.