จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คุณภาพการจัดการศึกษา
     ท่านธนากร  งามชมภู ซึ่งท่านมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. หนองบัวลำภู เขต 1 คนใหม่ ได้ออกพบเพื่อนครู และกล่าวถึงจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพท. นภ. เขต 1 ที่สำคัญ  5  ประการ เพื่อเป็นเป้าหมายสำคัญในการทำงาน จึงขอนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบ คือ  1) จัดการศึกษาให้นักเรียนได้มาตรฐานที่กำหนด 2). จัดระบบประกันคุณภาพภายในให้เด่นชัด 3). พัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 4).ส่งเสริมครูจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และ 5) ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน เน้นวิจัยเชิงพัฒนาอย่างแท้จริง  เพื่อนครู สพท. นภ.  เขต1 ก็คงได้นำจุดเน้นนี้ไปร่วมกันวิเคราะห์และดำเนินการให้เกิดผลต่อไป  และกลุ่มนิเทศฯ คงจะได้มาพูดคุยกันเพื่อกำหนดแนวทางที่จะส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศความเห็น (0)