ยินดีมาก หากได้รู้จักกัน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ด้าน IT กับสมาชิกกลุ่ม CoP-ITกันครับ