โครงการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในโรงเรียน……………..ปี ๒๕๕๕

ทวีศักดิ์

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในโรงเรียน……………..ปี ๒๕๕๕

๑.หลักการและเหตุผล

รัฐบาลภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น”วาระแห่งชาติ”กำหนดกลยุทธสำคัญที่จะดำเนินการ คือ ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง เพื่อให้เป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด และตามแผนงานที่ ๓ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด(Potential Demand) ได้กำหนดแนวทางดำเนินงานให้สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา(ขยายโอกาส) มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา  สถานศึกษาเอกชน สถาบันอุดมศึกษา เป็นเป้าหมายการเฝ้าระวังและลดปัญหาเสี่ยงที่เป็นเหตุแห่งปัญหายาเสพติด

จังหวัดอุตรดิตถ์ได้กำหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาเป้าหมายในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด และลดปัญหาเสี่ยง ที่เป็นเหตุแห่งปัญหายาเสพติด และกำหนดแนวทางดำเนินงาน หลัก  ๒ ประการ คือ ๑. การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา และ ๒,จัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ในสถานศึกษามอบหมาย โดยกำหนดภารกิจงานไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ของโครงการ To be number one กิจกรรมด้านให้คำปรึกษา และดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง/พฤติกรรมเสพอย่างต่อเนื่อง จึงจัดทำโครงการนี้ ขึ้นมา

๒.วัตถุประสงค์   เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙.๓.๒.๒ ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติ ให้ จัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวัง ในสถานศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน บังเกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓,วิธีดำเนินการ   

๓.๑ .ใช้กิจกรรมการจัดตั้งโรงพักจำลองเป็นกิจกรรมในการขับเคลื่อนโครงการ

๓.๒ผู้บริหารและคณะทำงานกิจกรรมตามข้อ ๓.๑ ประชุม วางแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน

๓.๓ ดำเนินงานตามแผน ข้อ ๓.๒

๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานให้ ศพส.จ.อต.ทราบ ทุกเดือน

๔,สถานที่ดำเนินการ   ภายในโรงเรียน……………..

๕,ระยะเวลาดำเนินการ  ระหว่างเดือน มีนาคม- กันยายน ๒๕๕๕

๖,งบประมาณ/รายละเอียด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี้

- ค่าตอบแทน /ค่าเบี้ยเลี้ยง /สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ เป็นเงิน  ๒,๕๐๐  บาท

-ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท

*หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวเฉลี่ยได้

๗.หน่วยงานดำเนินงาน    โรงเรียน……………..

๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

(๑)มีการดำเนินกิจกรรป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้น

(๒) ลดอัตราการเพิ่มของผู้เสพรายใหม่ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวอย่างโครงการ

คำสำคัญ (Tags)#ศพส.จ.อต

หมายเลขบันทึก: 484827, เขียน: 10 Apr 2012 @ 19:58 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:53 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)