ชุดกิจกรรม

ชุดกิจกรรมแนะแนว

เรื่อง                                     รายงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อฝึกทักษะการป้องกันสารเสพติด ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                               

ผู้ศึกษา                                   ระวีวรรณ  โพธิ์ทิพย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้          กิจกรรมแนะแนว    

ปีการศึกษา                       2554

 

 

บทคัดย่อ

            

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อฝึกทักษะการป้องกันสารเสพติด ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อฝึกทักษะการป้องกันสารเสพติด ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะการป้องกันสารเสพติดของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อฝึกทักษะการป้องกันสารเสพติด ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อฝึกทักษะการป้องกันสารเสพติด ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  จำนวน 33  คน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อฝึกทักษะการป้องกันสารเสพติดด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  2) แบบวัดทักษะการป้องกันสารเสพติด  3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย   ค่าร้อยละ  ค่าประสิทธิภาพ และการทดสอบค่าที ( t – test ) 

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อฝึกทักษะการป้องกันสารเสพติด ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  83.90/83.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80/80         

2.  ทักษะการป้องกันสารเสพติดหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อฝึกทักษะการป้องกันสารเสพติด ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

                  3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อฝึกทักษะการป้องกันสารเสพติด ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( =  4.51)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูใต้ดอทคอม

หมายเลขบันทึก: 484735, เขียน: 09 Apr 2012 @ 21:05 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 14:23 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)