ข้อตรวจพบจากเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ

PuKe
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การตรวจสอบ

9.  ผู้บริหารควรกำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้เพิ่มความระมัดระวังกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไปให้หน่วยงานบันทึก PO ในระบบ GFMIS อย่างเคร่งครัด ยกเว้นกรณียืมเงินทดรองราชการไปจ่าย วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จึงจะไม่ต้องออกใบสั่งและไม่ต้องบันทึก PO ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๑๐.๓/ว๔๗๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน auditความเห็น (0)