ข้อตรวจพบจากเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ

PuKe
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การตรวจสอบ

4. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
         ควรกรอกข้อมูลรายละเอียดของพัสดุที่จะจัดหาให้ครบถ้วน กำหนดวัน เวลา สถานที่ส่งมอบ และตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษร โดยเฉพาะตัวเลข และจำนวนเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงื่อนไขการปรับและการรับประกันความชำรุดบกพร่อง หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างเสนอไว้ในใบเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุระบุในใบสั่งซื้อ/จ้างด้วย
         หากพบข้อผิดพลาดหลังจากผู้มีอำนาจลงนามแล้ว ต้องเสนอให้ลงนามกำกับการแก้ไขให้เรียบร้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน auditความเห็น (0)