การตรวจสอบภายในสมัยใหม่

PuKe
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การตรวจสอบ

งานตรวจสอบภายใน

-          แนวความคิดการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ จะคำนึงถึงเรื่องต้นทุน (Cost) และประโยชน์ที่จะได้รับ (Benefit) จากการมีงานตรวจสอบภายในด้วย

-          ผู้ตรวจสอบภายในสมัยใหม่ จะมีการพิจารณาถึงวิธีการทำงานที่ดีกว่าหรือดีที่สุด โดยใช้ความพยายามในการช่วยสนับสนุน หรือช่วยคิดค้นวิธีทำงานที่ง่าย (Work Simplification) โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ หรือโดยการช่วยคิดค้นหาวิธีจูงใจให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันกับฝ่ายบริหารในการคิดค้นและปฏิบัติตนให้ส่วนรวมสามารถเพิ่มผลผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ด้าน ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency), ความประหยัด (Economy) และความมีประสิทธิผล (Effectiveness)

-          ปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากการตรวจสอบ ลักษณะ After the Fact ดังกล่าว มาทำการตรวจสอบในแนว Before the Fact เพื่อวางแผนรับเหตุการณ์ หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดมีขึ้นในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน auditความเห็น (0)