ข้อตรวจพบจากเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ

PuKe
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การตรวจสอบ

ข้อตรวจพบจากเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ

2. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ควรมีแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจะได้ทราบว่ากิจกรรมที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ควรดำเนินการด้วยวิธีใด ไม่ใช่มีบันทึกความต้องการเป็นรายเดือนในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยปกติเจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา แต่หากมีการแจ้งความต้องการในลักษณะเดียวกันในเดือนต่อมาอีก เจ้าหน้าที่พัสดุควรชี้แจงต่อผู้แจ้งความต้องการหรือผู้เกี่ยวข้องว่าอาจจะเป็นการดำเนินการแบ่งซื้อแบ่งจ้างได้ หากมีความต้องการเช่นเดียวกันทุกเดือน ควรรวมดำเนินการโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม และถูกต้องตามระเบียบ เช่น สอบราคา ประกวดราคาฯลฯ
       ซึ่งจะเป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่พัสดุจากการปฏิบัติผิดระเบียบฯ พัสดุ (แบ่งซื้อแบ่งจ้าง) และแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่พัสดุคือ ไม่ต้องจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างทุกเดือน แต่รวมจัดทำเพียงครั้งเดียวทั้งปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน auditความเห็น (0)