ข้อตรวจพบจากเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ

PuKe
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การตรวจสอบ

5. ในการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา ควรมีการสืบราคาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง อย่างน้อย 2 ราย เพื่อให้ได้ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดและมีประโยชน์กับทางราชการมากสุด โดยในการสืบราคา ผู้ขาย/ผู้รับจ้างอาจไม่จัดทำใบเสนอราคาให้ เนื่องจากไม่มั่นใจว่าเราจะซื้อ/จ้างจากเขาหรือไม่ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุใช้วิธีบันทึกข้อมูลรายละเอียดที่ติดต่อกับผู้ขาย/รับจ้างรายนั้นว่าชื่ออะไร ร้าน/บริษัท/หจก.ใด เสนอราคาพัสดุยี่ห้อ รุ่น จำนวนเงินเท่าใด ในรายงานขอซื้อขอจ้างด้วย หากไม่ได้ซื้อ/จ้างจากผู้ขายรายนั้น เป็นการเปรียบเทียบราคา เพื่อให้ผู้มีอำนาจทราบและพิจารณาตัดสินใจซื้อ/จ้างต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน auditความเห็น (0)