ข้อตรวจพบเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ

PuKe
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การตรวจสอบ

8. การจัดหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามระเบียบฯ พัสดุ จะมีผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน และผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติการจัดหา ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องมีคำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน และเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนไปราชการ ป่วย หรือลา ควรมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนอย่างน้อยอีก 1 คน
        กรณีหน่วยงานใดมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้อย ไม่สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำรองได้ อาจต้องพิจารณาการจัดหาจากแผนจัดซื้อจัดจ้างที่จัดทำไว้ โดยหากสามารถจัดซื้อรวมครั้งเดียวได้ควรจัดซื้อรวม หรือถ้าเรื่องใดไม่เป็นเรื่องด่วนซึ่งอาจทำให้ราชการเสียประโยชน์ควรให้รอจนกว่าผู้ปฏิบัติงานจะมา ไม่ควรข้ามขั้นตอนในส่วนที่ต้องมีผู้รับผิดชอบตามรายงานฯ ข้อ 27

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน auditความเห็น (0)