การอบรมหลักสูตร "พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 

มีจำนวนคุณครูเข้าร่วม 19 ท่าน จากจังหวัดลำปางและลำพูน 

ความคาดหวังต่อการอบรมคือผ่านเป็น "ครูเชี่ยวชาญ"

 

เนื้อหาในกลุ่มเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย

  • การพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการ

  • การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

  • ศาสตร์และศิลป์ความเป็นครู

  • กลยุทธฺการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • การนำเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

ภาพบรรยากาศการอบรม 3 วันแรก...

รายงานโดยวิทยากรประจำกลุ่มครูเชี่ยวชาญรุ่น 1 ค่ะ ^____^